Vlaams Parlement start proefproject met medewerkers van maatwerkbedrijf

Het Bureau van het Vlaams Parlement zette, op initiatief van Sonja Claes (CD&V), het licht op groen om bij het nieuw parlementair zittingsjaar te starten met een proefproject voor medewerkers van een maatwerkbedrijf.

Het Vlaams Parlement sloot een overeenkomst met het maatwerkbedrijf (vroegere ‘beschutte werkplaats’) TWI vzw uit Brussel om tijdens een proefperiode van vijf weken minimum 4 medewerkers van dit bedrijf in te zetten bij het parlement.

Sonja Claes: “Ik vind het belangrijk dat het Vlaams Parlement een voorbeeldfunctie vervult in sociale tewerkstelling. Deze overeenkomst laat personen die omwille van persoonsgebonden factoren moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt te laten meewerken in het Vlaams Parlement, het hart van de democratie”.

Sociale enclavewerking

De inzet van deze medewerkers bij het Vlaams Parlement is een toepassing van de zogenaamde sociale enclavewerking. Dit systeem vindt zijn juridische grondslag in het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling (het zgn. Maatwerkdecreet). Dit decreet schaft de vroegere opdeling tussen beschutte werkplaatsen (voor personen met een arbeidshandicap), sociale werkplaatsen (voor personen met een psychosociale arbeidsbeperking) en invoegbedrijven (voor uiterst kwetsbare personen) af, en verving dit door het systeem van maatwerkbedrijven en maatwerkafdeling die personen uit de drie genoemde doelgroepen kan aanwerven.

Via dit decreet wil de overheid werk en ondersteuning garanderen op maat van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met het oog op een mogelijke doorstroom naar het reguliere circuit.

Evaluatie na 5 weken

De 4 maatwerk-medewerkers zullen taken krijgen bij de ondersteuning van de commissievergaderingen en bij de afhandeling van de briefwisseling. Concreet zullen zij in het begin kijken hoe alles verloopt om na deze observatieperiode geleidelijk zelf aan de slag te gaan, telkens in duo met een medewerker van het Vlaams Parlement. De maatwerkmedewerkers worden hierbij begeleid door hun begeleider.

Ook voor het Vlaams Parlement en de voor de volksvertegenwoordigers is dit een nieuw gegeven.

Sonja Claes: ”Wij zijn het gewoon op onze wenken bediend te worden en staan daar soms niet meer bij stil. Het zal voor ons dus ook een oefening zijn om te gaan met mensen met beperkingen. Ook dat is de opdracht van een volksvertegenwoordiger.”

Na vijf weken volgt een evaluatie van het proefproject. Bij een gunstige evaluatie kan het project verder worden gezet, al dan niet met bijsturing.

Sonja Claes (CD&V)

Vlaams volksvertegenwoordiger - Lid van het Bureau

tel. +32 2 552 11 75

sonja.claes@vlaamsparlement.be

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel