Vlaams Parlement debatteert over het beleid Nederlands als tweede taal

Op dinsdag 3 mei zal de Commissie voor Bestuurszaken tijdens haar vergadering in het bijzonder aandacht hebben voor het thema NT2, Nederlands als tweede taal. Een onderwerp dat door de toenemende instroom van personen met buitenlandse herkomst bijzonder actueel is. Concrete aanleiding voor dit debat zijn een recent rapport van de Onderwijsinspectie en de conceptnota ‘Uitbouw van een slagkrachtig NT2-beleid’ van de Vlaamse Regering.

Inspectierapport

De onderwijsinspectie kreeg van minister Homans de opdracht om een stand van zaken op te maken van het NT2-aanbod anno 2015. Bedoeling was een antwoord te krijgen op de vraag in welke mate het NT2-aanbod, gegroeid en uitgebouwd doorheen de jaren, ook behoeftedekkend en behoeftegericht is. Het inspectierapport geeft een gedetailleerd beeld van het huidige NT2-landschap, zijn sterktes en zwaktes, troeven en knelpunten.

Vertegenwoordigers van de Onderwijsinspectie zullen hun rapport in de commissie toelichten en met de leden hierover van gedachten wisselen.

Conceptnota

Aansluitend zal minister Homans uitleg geven bij de conceptnota van de Vlaamse Regering over het NT2-beleid en ook hierover met de commissieleden in debat treden.

In het regeerakkoord werd de beleidsintentie opgenomen om het aanbod Nederlands als tweede taal beter af te stemmen op de noden en behoeften van de anderstalige. Om dit te realiseren kwamen de middelen voor de organisatie van het NT2-aanbod onder het beheer van de minister bevoegd voor inburgering, in samenwerking met de ministers van Werk en Onderwijs.

De conceptnota ‘Uitbouw van een slagkrachtig NT2-beleid’ schetst het kader voor een NT2-beleid voor alle anderstaligen die in het kader van een inburgeringstraject, een traject naar werk, … Nederlands leren of vrijwillig Nederlands leren.

Vragen om uitleg

De Vlaamse volksvertegenwoordigers Mercedes Van Volcem (Open VLD) en Willy Segers (N-VA) dienden ieder reeds een vraag om uitleg in over de opvolging van het rapport van de Onderwijsinspectie en de uitwerking van de conceptnota. Zij vragen welke initiatieven  minister Homans op basis van deze documenten concreet zal nemen.

Praktisch: de commissievergadering van de commissie Bestuurszaken vindt plaats op dinsdag 2 mei 2016, 14u30, in de Antoon Van Dyckzaal.

De vergadering kan live worden gevolgd via https://goo.gl/qXcTQ5

Mercedes Van Volcem

Voorzitter Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel