Skip to Content

Vlaams Parlement creëert een interactief bezoekerscentrum

Het Vlaams Parlement gaat in zijn ontvangstruimte ‘De Loketten’ een interactief bezoekerscentrum opzetten. De opdracht om dit te realiseren, werd zopas toegewezen aan een team dat bestaat uit Estelle Slegers, erfgoeddeskundige, Koen Bovée, architect/scenograaf, en Koen de Visscher, projectcoördinator visuele communicatie. Het bezoekerscentrum moet in 2018 openen.

Van tentoonstellingszaal tot bezoekerscentrum

Tot 2012 organiseerde het Vlaams Parlement in De Loketten diverse tentoonstellingen. Nadien werd beslist om in deze zaal een interactief bezoekerscentrum op te zetten met een permanente tentoonstelling over de missie en de werking van het Vlaams Parlement.

In een eerste fase werd professor Emmanuel Gerard (KULeuven) aangesteld als curator. Zijn conceptnota, een wetenschappelijk onderbouwde visietekst, geldt als leidraad voor de inhoudelijke uitwerking van het project. Vervolgens werd een opdracht in de markt geplaatst via een open offerteaanvraag met bekendmaking op Belgisch en Europees niveau.

Een boeiend, interactief en leerrijk centrum van de democratie in Vlaanderen

Het bezoekerscentrum wil leerlingen, volwassenen in verenigingsverband en individuele bezoekers -ook buitenlandse - aanspreken. Daartoe ambieert het Vlaams Parlement een aantrekkelijk centrum met een hoge belevingswaarde. Inhoudelijk moet het bezoekerscentrum bijdragen aan de zin in burgerschap en democratie. Het bezoekerscentrum zal daarom opgebouwd worden rond vier modules:

  1. Het Vlaams Parlement als hart van de democratie in Vlaanderen. Dit is het kerngedeelte van het bezoekerscentrum; hier maakt de bezoeker kennis met de samenstelling van het parlement, met de plaats ervan in het politieke bestel, en met de werking van de instelling.
  2. Parlementen, rechtstaat en democratie. Democratie betekent participatie van burgers aan het politieke bestel door procedures en besluitvorming, maar ook respect voor de basisrechten. De democratische waarden beschouwen we als een erfgoed dat ons door vorige generaties is overgedragen. Daarom zullen in deze module de democratische waarden via een historische evocatie aan bod komen.
  3. De wording van de Vlaamse deelstaat. In deze module verneemt de bezoeker meer over het federale karakter van België met bijzondere aandacht voor het ontstaan van de Vlaamse deelstaat.
  4. Actieve burgers. Deze module spreekt de bezoeker aan op zijn burgerschap en de mogelijkheden om dat burgerschap vorm te geven.

Het winnende voorstel

Het Vlaams Parlement gunde zopas de opdracht aan een team dat gevormd wordt door Estelle Slegers (erfgoeddeskundige), Koen Bovée (architect-scenograaf) en Koen de Visscher (projectcoördinator visuele communicatie).

Ze hebben ervaring in diverse projecten zoals het nieuwe Natuurcentrum Zwin, de tentoonstelling ‘Liefde en devotie. Het Gruuthuse-handschrift’ in het Gruuthusemuseum in Brugge, de ontsluiting voor bezoekers van de Sint Romboutstoren in Mechelen.

In totaal werden er zes voorstellen ingediend. De jury koos voor het voorontwerp van het team Slegers, Bovée en De Visscher omdat het:

  • een goed evenwicht bevat tussen individueel bezoek en groepsbezoek, jongeren en volwassenen, tussen digitaal en analoog, tussen actief en passief, tussen beleving en kennis
  • het oplossingen bevat voor slechtzienden en voorziet ondertiteling voor slechthorenden; de tentoonstelling is aldus geschikt om een divers doelpubliek aan te spreken.
  • het zicht op de lokettenzaal bewaard blijft; het ontwerp stelt zich bescheiden op ten opzichte van de ruimte en de architectuur van de zaal en integreert er goed mee.

Open in 2018

Nu zullen de diensten van het Vlaams Parlement met de opdrachtnemer werken aan de definitieve invulling van het bezoekerscentrum, die ook nog de goedkeuring zal moeten krijgen van de Brusselse directie Monumenten en Landschappen.

Het is de bedoeling dat het bezoekerscentrum in 2018 geopend wordt.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Julie Clément Directeur Communicatie, Informatie en Externe Relaties, Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Julie Clément Directeur Communicatie, Informatie en Externe Relaties, Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel