Commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement werkt aan maatregelen rond intercommunales

De Commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement zet  de problematiek van de intercommunales bovenaan haar agenda. De eerste resultaten worden tegen het zomerreces 2017 verwacht. 

Aanleiding

De Commissie bevoegd voor Binnenlands Bestuur nam zich voor de problematiek van de structuren, mandaten, taken en transparantie in het kader van de intergemeentelijke samenwerking prioritair te behandelen.

Aanleiding daartoe vormde het actualiteitsdebat van 15 februari jl. over de intercommunales. Uit dat debat bleek dat er over de partijgrenzen heen consensus bestond om op korte termijn maatregelen te nemen met betrekking tot de (tussen)structuren, de vergoedingen en de transparantie binnen de intergemeentelijke samenwerking. De Commissie besliste daarop die maatregelen uit te werken.

Start van de werkzaamheden

De Commissie voor Binnenlands Bestuur zal haar werkzaamheden over deze maatregelen starten met een bespreking van de inventarisatie van het Agentschap Binnenlands Bestuur waarin alle (inter)gemeentelijke participaties in kaart werden gebracht. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans en het Agentschap zelf zullen deze inventaris tijdens de commissievergadering van 18 april 2017 voorstellen.

Aansluitend op deze toelichting volgt een hoorzitting met de academische experten Filip De Rynck (UGent) en Wouter Van Dooren (UAntwerpen).

Praktisch: de commissievergadering van 18 april 2017 start om 13u en kan LIVE gevolgd worden via https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1128860#video

Verdere planning

Op 16 mei 2017 organiseert de commissie alvast een tweede hoorzitting met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Instituut voor Bestuurders Guberna en het consultancybedrijf Capgemini.

De Commissie voor Binnenlands Bestuur wil tegen het zomerreces 2017 een aantal concrete maatregelen klaar hebben.

 

Mercedes Van Volcem,

Voorzitter Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel