Commissie alternatieve financiering overheidsinvesteringen van start met mission statement

Op 19 oktober 2016 startte de ‘Commissie alternatieve financiering overheidsinvesteringen’ met zijn werkzaamheden onder het voorzitterschap van Rik Daems (Open VLD). 

Themadebat

Het Vlaams Parlement besliste op 28 september 2016 een themadebat te houden over de alternatieve financiering van overheidsinvesteringen. Daartoe werd op initiatief van Björn Rzoska, fractievoorzitter Groen, en op voorstel van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting de gelijknamige commissie ad hoc opgericht.

Deze commissie moet een maatschappelijke beleidsnota opstellen die de basis moet vormen voor een themadebat dat voor het zomerreces 2017 moet plaatsvinden.

Samenstelling

De commissie ad hoc is samengesteld uit vijftien vaste en vijftien plaatsvervangende leden met Rik Daems als voorzitter, Jan Bertels en Peter Van Rompuy als eerste resp. tweede ondervoorzitter, en Björn Rzoska als verslaggever.

Mission statement

Op de eerste commissievergadering nam de commissie het volgende mission statement aan waarin de eerste afspraken over de werking van de commissie werden opgenomen:

“De Commissie ad hoc voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen wil haar werking impactvol maken door:

(1) bestaande vormen van alternatieve financiering in kaart te brengen en te evalueren, in nauw contact met bestaande actoren, zo onder meer het Rekenhof, het Kenniscentrum PPS, de Nationale Bank, Eurostat, INR, PMV en andere actoren die inzicht kunnen geven inzake maatschappelijke meerwaarde;

(2) buitenlandse ‘best practices’ in kaart te brengen en te evalueren, waarbij mogelijke werkverplaatsingen worden afgemeten op hun toegevoegde waarde;

(3) ter zake conclusies en aanbevelingen over te maken aan de Vlaamse Regering, met inbegrip van conclusies en aanbevelingen aangaande aangelegenheden die op federaal vlak dienen geregeld te worden;

(4) in voorkomend geval invulling te geven aan oordeelkundige parlementaire decreetgeving die een kader schept voor efficiënte en doeltreffende alternatieve financiering.

Hierdoor wil zij, uitgaande van een globale visie, een significante bijdrage leveren opdat Vlaanderen zijn publiek investeringspeil significant kan verhogen, zulks binnen het kader van de Europese begrotingsregels, en waarbij desgevallend de Vlaamse burger rechtstreeks kan betrokken worden.”

De commissie ad hoc zal in de toekomst telkens op woensdagvoormiddag vergaderen.

Rik Daems

Commissievoorzitter

Commissie alternatieve financiering van overheidsinvesteringen

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Johan Peetersille Commissiesecretaris
Marc Le Bruyn Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Johan Peetersille Commissiesecretaris
Marc Le Bruyn Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel