Skip to Content
119 coronavoorstellen voor de welzijnssector

119 coronavoorstellen voor de welzijnssector

Welke problemen hebben bewoners in voorzieningen, kwetsbare gezinnen en kinderen tijdens deze pandemie ervaren? De coronacommissie van het Vlaams Parlement liet het licht schijnen over het brede domein van Welzijn en komt met 119 oplossingen. "De hoorzittingen gaven aan dat de zorg altijd voorop moeten blijven staan, de aanpak menselijker kan en er meer aandacht moet zijn voor communicatie," zo vat commissievoorzitter Björn Rzoska (Groen) de aanbevelingen samen die N-VA, CD&V, Open Vld, Groen en sp.a opstelden en goedkeurden.

Björn Rzoska (Groen) wijst erop dat deze pandemie eigenlijk nooit is weggeweest: "De aanbevelingen komen er in een tijd dat werkelijk niets stilstaat. Corona werkt direct in op mensen: medisch, economisch en/of sociaal. In het slechtste geval in/op? een combinatie van de drie. Politiek kunnen we de val van die laatste twee dempen. De aanbevelingen zullen omgezet worden in beleid omdat ze door de meerderheid van het Vlaams Parlement worden gesteund."

Rzoska onderstreept dat kinderen en mensen in voorzieningen "maximaal recht moeten hebben op bezoek in alle omstandigheden met een minimale bezoekregeling. Verder is iedereen het eens: maatregelen mogen niet buitenproportioneel wegen op de jongsten. Richtlijnen moeten gedifferentieerd worden naargelang de noden van kinderen. Ook moeten personen met een handicap altijd kunnen rekenen op laagdrempelige ondersteuning. Gemeenten en ziekenfondsen kunnen helpen."

N-VA

"Kinderopvanginitiatieven moeten open blijven voor alle gezinnen, ook als de ouders niet in een essentiële sector werken”, stelt indiener Koen Daniëls (N-VA). “Daarom moet er bij het uitwerken van draaiboeken, financiële compensaties en het verdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen expliciet aandacht gaan naar hun specifieke noden”. “Gerichte aandacht en ondersteuning is ook nodig voor onze mantelzorgers die een essentiële rol vervullen, veelal los van een voorziening”, aldus Daniëls.

In de residentiële jeugdhulp en de voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg moet het bezoekrecht gegarandeerd blijven, stelt Lorin Parys (N-VA), “en deze mentaal kwetsbare doelgroepen moeten steeds contact met hun familie kunnen behouden. We willen ook een duidelijk kader omtrent quarantainemaatregelen in de jeugdhulpvoorzieningen. Het kan niet dat jongeren die daar net aankomen voor lange tijd gescheiden worden van hun leefgroep.” Parys wil tevens aandacht voor de toegenomen problemen binnen gezinnen: “We  moeten extra waakzaam zijn voor kindermishandeling en ander intrafamiliaal geweld.”

CD&V

"Als de getuigenissen uit de coronacommissie één ding hebben duidelijk gemaakt, dan is het wel dat we veel meer op maat moeten werken met en voor personen die zorg nodig hebben. Veel te weinig werd tijdens de eerste coronagolf de focus op het individuele verhaal van een zorgbehoevende gelegd, waardoor er situaties ontstonden waar we niet naar terug willen. We mogen niet meer beslissen boven de hoofden, maar wel tijdig afspraken maken in samenwerking en dialoog met de mensen die zorg nodig hebben en met de zorgverstrekkers. De continuïteit van de zorg moet altijd verzekerd zijn, en dit zowel wanneer iemand in een voorziening blijft als thuis. Wanneer iemand met een beperking ervoor kiest om naar huis te gaan, moet die keuze worden gerespecteerd en moet de zorgnood opgevangen kunnen worden door thuisverplegers, mantelzorgers, ….", zegt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V). En zij voegt eraan toe: “Daarnaast moeten de richtlijnen gedifferentieerd worden voor kinderen.  Zij zijn geen 'kleine volwassenen'. Daarom vraag ik meer oog voor het kindperspectief, met een aanpassing van de coronamaatregelen aan de leeftijd en leefwereld van het kind." 

Open Vld

"De afgelopen maanden hielden jeugdhulpinstellingen nieuwe jongeren regelmatig dagenlang in quarantaine op hun kamer, ook wanneer ze geen symptomen van het coronavirus hadden. Daardoor leefden ze geïsoleerd van de groep en kregen ze ook geen onderwijs. En dit enkel en alleen vanwege ‘de regels’. De impact hiervan op deze kinderen mag niet onderschat of vergeten worden. Ook in sectoren als de jeugdpsychiatrie is het isoleren van jongeren in crisis echt onverantwoord en gevaarlijk. Ik dring dan ook aan op een aanpassing van de richtlijnen en een meer menselijke quarantaine in de jeugdhulp”, aldus Vlaams Parlementslid Freya Saeys (Open Vld). En zij stelt verder: “De eerste golf heeft het enorme belang van het openhouden van onze kinderopvang weer maar eens benadrukt. Ook de komende periode moeten we de kinderopvang voor iedereen maximaal toegankelijk houden. Tot slot is er ook voldoende ondersteuning nodig voor de eerstelijnszorg (zoals huisartsen). Administratieve vereenvoudiging en ondersteuning zijn cruciaal."

sp.a

Vlaams parlementslid Hannes Anaf (sp.a): "Tijdens de lockdown hadden heel wat personen met een handicap het gevoel dat ze aan hun lot werden overgelaten doordat hun zorg wegviel. Met deze aanbevelingen willen we de zorgcontinuïteit verzekeren. Onder meer via een garantieregeling die zorgaanbieders verplicht alternatieve zorg leveren, indien het verblijf of de dagbesteding wordt geschrapt maar wél wordt doorbetaald. En door compenserende maatregelen te voorzien voor personen met een handicap en voorzieningen."

"In deze tweede reeks aanbevelingen hebben we ook opnieuw bijzondere aandacht voor het tegengaan van isolatie en eenzaamheid", zo vervolgt hij, "want niet alleen in de woonzorgcentra was dat een probleem, ook in andere residentiële welzijnsvoorzieningen geraakten mensen geïsoleerd. We vragen om maximaal het recht op sociaal contact in alle omstandigheden te garanderen met een minimale bezoekregeling en steeds een uitgaansregeling te voorzien mits respect voor alle voorzorgsmaatregelen. Het is immers belangrijk dat er naast de algemene maatregelen steeds aandacht is voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, voor wie dat sociaal contact, of de mogelijkheid eens een wandeling te maken in de buitenlucht, echt wel levensnoodzakelijk is."

Björn Rzoska

Voorzitter Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid

Voorstel van resolutie betreffende de aanbevelingen voor WVG 20202710 voorstel van resolutie betreffende de aanbevelingen voor WVG.docx - 52 KB
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel